Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden en behandelingsovereenkomst voor cliënten conform de WGBO normen.

Artikel 1
Alle bepalingen conform de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met Adesh.nl dient, bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 3
De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 4
Bij niet tijdige betaling (binnen 14 dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling, geldt onverkort dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door uitblijven van betaling, dient zoveel mogelijk door therapeut en cliënt beperkt te worden. Deze regeling hoort bij de standaard samenwerkingsovereenkomst met alle opdrachtgevers.

Artikel 8 Geheimhouding en Privacy
Bij het leveren of verlenen van diensten aan een opdrachtgever/klant houdt opdrachtnemer Adesh.nl zich in alle gevallen aan wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.1 Opdrachtnemer Adesh.nl doet er alles aan om de privacy van de opdrachtnemer/klant te waarborgen en Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de opdrachtgever/klant, en doet er alles aan om deze te beschermen.

8.2 Opdrachtnemer Adesh.nl heeft de wijze om de privacy van de opdrachtgever/klant te waarborgen opgenomen in haar privacy beleid. Deze is terug te vinden op de website van Adesh nl.

8.3 Opdrachtnemer Adesh.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.4 Opdrachtnemer Adesh.nl heeft, binnen de geldende wettelijke beperkingen, een geheimhoudingsplicht en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.

8.5 Opdrachtnemer Adesh.nl is verplicht om alle vertrouwelijke, informatie, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever/klant en overige, bij de uitoefening van haar werkzaamheden zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

8.6 Opdrachtnemer Adesh.nl zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever/klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of conform de wet is vereist.