Privacy Policy

Adesh.nl is eigenaar verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring van Adesh.nl, Postbus 53, 2640 AB Pijnacker.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Daarom dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het ons dan weten via consult@adesh.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die Adesh.nl verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en alle diensten van Adesh.nl. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adesh.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Adesh.nl verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Adesh.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling 

Beveiliging en bewaring

Adesh.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. U kunt ons op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. Adesh.nl kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Adesh.nl verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Delen met anderen

Adesh.nl deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Adesh.nl gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar consult@adesh.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Adesh.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via consult@adesh.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld in te zien, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy in het AVG tijdperk.

Adesh.nl conformeert zich aan de nieuwe privacywetgeving welke per 25 mei 2018 ingaat krachtens Europees besluit. Deze transitie is gaande waardoor ons privacy-beleid en de uitvoering hiervan onderhevig zijn aan veranderingen.

 

Artikel 8 Geheimhouding en Privacy

Bij het leveren of verlenen van diensten aan een opdrachtgever/klant houdt opdrachtnemer Adesh.nl zich in alle gevallen aan wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.1 Opdrachtnemer Adesh.nl doet er alles aan om de privacy van de opdrachtnemer/klant te waarborgen en Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de opdrachtgever/klant, en doet er alles aan om deze te beschermen.

8.2 Opdrachtnemer Adesh.nl heeft de wijze om de privacy van de opdrachtgever/klant te waarborgen opgenomen in haar privacy beleid. Deze is terug te vinden op de website van Adesh nl.

8.3 Opdrachtnemer Adesh.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.4 Opdrachtnemer Adesh.nl heeft, binnen de geldende wettelijke beperkingen, een geheimhoudingsplicht en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.

8.5 Opdrachtnemer Adesh.nl is verplicht om alle vertrouwelijke, informatie, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever/klant en overige, bij de uitoefening van haar werkzaamheden zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

8.6 Opdrachtnemer Adesh.nl zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever/klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of conform de wet is vereist.